Migaku Takahashi

Migaku Takahashi

Affiliation
Tohoku University